Vooruitstrevend denken

Pacifisc is een jong kantoor dat zich klaar heeft gemaakt voor de volgende stap in de digitale (r)evolutie binnen het boekhoudwezen. Wij kiezen er bewust voor naast de traditionele diensten van een boekhoudkantoor, onze cliënten ook een volledige paperless en dagelijks bijgewerkte boekhouding aan te bieden via het pakket Yuki.

Toekomst visie

Momenteel werken we bij Pacifisc met 2 vennoten. We willen in de toekomst uitbreiden naar een beperkt vast team. Om in de steeds sneller evoluerende fiscaliteit en wetgeving onze cliënten toch optimaal in alle verschillende expertises verder te kunnen helpen, zullen wij een platform opzetten in samenwerking met een aantal andere kleine tot middelgrote boekhoudkantoren.

Expertise

Onze expertise situeert zich, naast de verwachte vakbekwaamheid van een boekhoudkantoor in boekhouding en fiscaliteit, voornamelijk in de administratieve organisatie, proactieve benadering van onze cliënten en de gepersonaliseerde bijstand in elk dossier aangepast aan de grootte en het stadium waarin onze cliënten zich bevinden.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn conform met de deontologie van het BIBF.

 1. Iedere opdracht gegeven aan Pacifisc BVBA impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in de opdrachtbrief en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt. In geval van afwijking tussen de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, zullen eerstgenoemde voorrang hebben.
 2. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de termijn bepaald op de factuur.
 3. De factuur is aanvaard door de cliënt indien zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk betwist wordt, met daarin de redenen van betwisting. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
 4. In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.
 5. In geval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Pacifisc BVBA in gevaar wordt gebracht, behoudt Pacifisc BVBA het recht onderhavige samenwerking eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. Bij deze beëindiging wegens insolventie behoudt Pacifisc BVBA zich het recht om, bij wijze van schadevergoeding, de opzegtermijn te eisen zoals voorzien in art.11.
 6. Pacifisc BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
 7. Pacifisc BVBA is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen die de cliënt of diens aangestelden haar overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Wij kunnen geenszins enige verantwoordelijkheid aanvaarden indien anomalieën in de boekhouding het gevolg blijken van foutief aangeleverde of ontbrekende informatie.
 8. De cliënt dient tijdig alle noodzakelijke inlichtingen, stukken en bescheiden over te maken. Zo niet zal Pacifisc BVBA ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van de opdracht. Indien documenten worden binnengebracht na de eventuele bezwaartermijnen kan Pacifisc BVBA niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit. Documenten met betrekking tot BTW aangiften dienen binnen te worden gebracht binnen de 5 kalenderdagen na de maand / kwartaal waarover een BTW aangifte dient te worden opgemaakt. Documenten met betrekking tot de aangifte personenbelasting dienen te worden bezorgd uiterlijk in de maand mei van het jaar volgend op het jaar waarover een aangifte dient te worden opgemaakt. Documenten met betrekking tot de aangifte vennootschapsbelasting dienen ten laatste te worden bezorgd 1 maand voor de datum van de statutaire jaarvergadering.
 9. Bewaring documenten: alle ontvangen documenten worden, bij beëindiging van de dienst (bv. na afsluit boekjaar), teruggegeven aan de cliënt. Documenten welke in ons bezit blijven (omdat zij bv. door de cliënt niet worden teruggenomen) worden bewaard volgens de door de wet voorziene termijn (met een maximum van 7 jaren). Na verloop van deze termijn zullen ze worden vernietigd zonder dat de cliënt daarvan op voorhand op de hoogte dient te worden gebracht.
 10. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementen. Bijgevolg zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die om het even welke wijze is veroorzaakt door of in verband met: frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of zijn vertegenwoordigers.
 11. De cliënt kan de lopende samenwerking ten alle tijde opzeggen door middel van een per post aangetekende opzeggingsbrief met een opzegtermijn van 3 maanden.
 12. Daar de loonkost de grootste factor uitmaakt van het ereloon, is Pacifisc BVBA gerechtigd een jaarlijkse indexatie toe te passen.
 13. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Mechelen) bevoegd, en is enkel het Belgische recht van toepassing.

Privacy Policy

Privacy policy voor Pacifisc, eigenaar van www.pacifisc.be

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.pacifisc.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.pacifisc.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Pacifisc en specifiek www.pacifisc.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@pacifisc.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.pacifisc.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.pacifisc.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.